Regulamin

Bobbi Brown Poland Online ("Bobbi Brown") udostępnia Państwu zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie
z poniższymi warunkami, Polityką Prywatności, oraz innymi warunkami i politykami, które można znaleźć na naszej Stronie,
a które dotyczą określonych funkcjonalności, wydarzeń lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część
niniejszych warunków (łącznie jako „Warunki”). Poprzez dostęp do lub używanie naszej Strony potwierdzacie Państwo
zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, niniejszych Warunków oraz jesteście Państwo nimi związani.

1. Prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, co pozwoli Państwu lepiej zrozumieć nasze praktyki dotyczące kwestii ochrony prywatności.

2. Produkty i usługi dla osobistego użytku

Produkty i usługi opisane na Stronie oraz wszelkie próbki, które dostarczamy Państwu przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku. Nie możecie Państwo sprzedawać lub odsprzedawać żadnego produktu, usługi, jak również próbki otrzymanej od nas. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, po uprzednim zawiadomieniu Państwa lub bez takiego zawiadomienia, do wstrzymania lub redukcji ilości wszelkich produktów oraz usług, dostarczanych Państwu, jeżeli w naszym mniemaniu zachodzi łamanie naszych Warunków.

3. Aktualność informacji

Dokładamy wszelkich możliwych starań opisując na Stronie nasze produkty, jednak zgodnie z obowiązującym prawem nie gwarantujemy, że opisy produktów, ich kolorystyka, informacje o nich i inne treści dostępne na Stronie są dokładne, kompletne, pewne oraz aktualne i wolne od błędów.

4. Własność intelektualna

Wszystkie informacje i treści dostępne na Stronie, a także „szata graficzna” zawierająca w szczególności (lecz nie tylko) znaki handlowe, loga, ikony przycisków, teksty, obrazki, klipy audio, kompilacje danych, oprogramowanie oraz układ i organizacja Strony (łącznie jako „Treści”) są własnością Bobbi Brown Poland Online, naszych oddziałów, partnerów handlowych, licencjodawców i są chronione przez prawo polskie, prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, jak również prawo międzynarodowe z zakresu prawa autorskiego i prawa znaków towarowych.

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Sekcji 5, oraz w ramach obowiązującego prawa, jakakolwiek Treść lub jej część zawarta na Stronie nie może być używana, odtwarzana, powielana, kopiowana, zbywana, odsprzedawana, udostępniana, modyfikowana lub w inny sposób wykorzystywana w całości lub w części z żadnej przyczyny, bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

5. Ograniczona licencja

Niniejszym udzielamy Państwu ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji w zakresie dostępu i osobistego korzystania ze Strony. Ograniczona licencja nie upoważnia Państwa do: (a) stosowania lub zużytkowania technik ramkowych zawartych na Stronie lub w jakimkolwiek jej fragmencie, (b) rozpowszechniania, redystrybucji, transmisji, sprzedaży, licencjonowania lub „ściągania” Strony lub/i Treści (za wyjątkiem ściągania niezbędnego do korzystania ze Strony), (c) używania w jakikolwiek inny sposób niż osobisty Strony lub/i Treści, (d) modyfikowania, odtwarzania kodu źródłowego lub tworzenia pochodnych prac bazujących na Stronie lub jej Treści, (e) gromadzenia informacji o koncie dla własnych korzyści lub korzyści osoby trzeciej, (f) używania meta-tagów lub jakichkolwiek innych „ukrytych tekstów” oraz/lub Treści lub (g) używania robotów, pająków, pełzaczy lub innych tego typu narzędzi, zdobywających lub wykradających informacje, a także podejmowania wszelkich innych działań, które mogą wywoływać inne nieuzasadnione obciążenia naszej infrastruktury informatycznej. Jesteście Państwo zobowiązani zachować, bez modyfikacji, wszelkie znajdujące się na Stronie powiadomienia dotyczące naszych praw.

Udzielamy Państwu również ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji do tworzenia hiperlinków do naszej Strony wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku. Strona internetowa zawierająca link do naszej Strony (i) może łączyć się z naszą Stroną, ale nie może powielać jej lub jej Treści, (ii) nie może wskazywać, że udzieliliśmy autoryzacji danej stronie bądź oferowanym za jej pośrednictwem produktom i usługom, (iii) nie może zawierać nieprawdziwej informacji o relacjach z nami, (iv) nie może zawierać treści, które mogłyby być uznane jako nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nielegalne lub niewłaściwe dla określonych grup wiekowych, (v) nie może przedstawiać nas lub naszych produktów lub usług w fałszywym, mylącym, nie pokrywającym się z rzeczywistością lub w inny sposób obraźliwy albo budzący sprzeciw lub łączący naszą firmę z niepożądanymi produktami, usługami lub opiniami i (vi) nie może zawierać linka do innej części Strony niż jej witryna główna (home page). Możemy, jeśli uznamy to za wskazane, wymagać usunięcia przez Państwa każdego linka do naszej Strony i z chwilą otrzymania takiego żądania osoba umieszczająca ten link jest zobowiązana do zaprzestania umieszczania i jego usunięcia do czasu uzyskania oddzielnej, potwierdzonej pismem, zgody na ponowne zamieszczenie linka.

Każde nieuprawnione użycie przez Państwa Strony lub Treści na niej zawartej automatycznie powoduje, że licencja określona w Sekcji 5, bez uszczerbku dla innych środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące prawo lub niniejsze Warunki, wygasa.

6. Państwa obowiązki i zobowiązania

Korzystając ze Strony powinniście Państwo stosować się do niniejszych Warunków oraz poszczególnych instrukcji dotyczących dostępu i użytkowania zamieszczonych na Stronie. Powinniście Państwo działać zawsze zgodnie z prawem, przyjętymi zwyczajami, a także w dobrej wierze. Nie możecie Państwo czynić żadnych zmian lub przeróbek na Stronie lub zmian jakiejkolwiek Treści lub usług, które mogą pojawić się na Stronie, jak również nie możecie w jakikolwiek sposób naruszać spójności bądź funkcjonowania Strony. Bez względu na generalny charakter poniższych Warunków, w przypadku naruszenia zarówno celowego jak i wynikającego z niedbalstwa jakiegokolwiek obowiązku określonego w Warunkach, będziecie Państwo odpowiedzialni za wszystkie straty i szkody wyrządzone Bobbi Brown Poland Online, naszym oddziałom, partnerom i licencjodawcom.

7. Linki Osób Trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej powiązanej z naszą Stroną (bez względu na kierunek tego powiązania). Linki pojawiające się na Stronie mają na celu wyłącznie Państwa wygodę, i nie stanowią z naszej strony, jak również ze strony naszych oddziałów oraz partnerów, żadnych zapewnień co do zawartości tych stron, produktów i usług oferowanych za ich pośrednictwem oraz podmiotów je prowadzących. Wejście na strony powiązane z naszą Stroną odbywa się na Państwa własne ryzyko. Nie odpowiadamy za sprawdzanie lub ocenę ofert zamieszczanych na tych stronach oraz nie ustanawiamy z tego tytułu żadnych gwarancji, jak również nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za jakikolwiek działania, zawartość, produkty, usługi podejmowane lub oferowane za pośrednictwem tychże stron, włączając to działania związane z ochroną prywatności oraz ich własnymi warunkami korzystania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania z tychże stron oraz jakichkolwiek innych stron, jakie Państwo odwiedzacie.

8. Specjalne właściwości, funkcjonalności oraz eventy

Strona może oferować specjalne właściwości oraz funkcjonalności lub eventy (takie jak konkursy, loterie i inne), które mogą (a) podlegać szczegółowym warunkom, zasadom i/lub politykom, w uzupełnieniu do niniejszych Warunków, oraz (b) być oferowane przez nas lub osoby trzecie. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym, a jeśli wyrazicie Państwo zgodę na skorzystanie z naszych ofert, tym samym podlegać będziecie tych dodatkowym, szczegółowym warunkom, zasadom i/lub politykom.

9. Zgłoszenia

Częścią naszej polityki jest odmowa dla wszelkich niezamówionych sugestii oraz idei. Niezależnie od naszej polityki w stosunku do niezamówionych sugestii oraz idei, wszelkie zapytania, zgłoszenia lub jakiekolwiek inne informacje jakie dostarczacie nam Państwo (łącznie jako "Zgłoszenia") będą traktowane jako nie podlegające Państwa wyłącznej własności i jako nie objęte poufnością. Na warunkach określonych w Polityce Prywatności, przesyłając lub zamieszczając jakiekolwiek Zgłoszenie, tym samym udzielacie nam Państwo wszelkich praw do tego Zgłoszenia, tak jakbyśmy stworzyli i zamieścili je w naszych własnych celach. Zastrzegamy sobie prawo do kopiowania, używania, reprodukowania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, licencjonowania, dystrybuowania, sprzedaży lub przeniesienia takiego Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, jaki tylko uznamy za właściwy, włączając to prawo do kopiowania w całości lub części, tworzenia utworów zależnych, rozpowszechniania i wyświetlania Zgłoszenia w jakiejkolwiek formie lub technologii, bez względu na to czy jest ona aktualnie znana, łącznie z innymi utworami lub samodzielnie, jak również prawo do wykorzystania Zgłoszenia w związku lub w ramach naszych produktów i usług. Równocześnie przyjmujecie Państwo do wiadomości, że wasze Zgłoszenia nie będą podlegały zwrotowi oraz że możemy wykorzystywać Państwa Zgłoszenia oraz jakiekolwiek idee, koncepcje i know-how, bez konieczności płatności lub uiszczenia wynagrodzenia w innej formie; korzystanie takie będzie odbywać się dla dowolnych celów, w tym w celu rozwoju, produkcji, dystrybucji oraz marketingu naszych produktów i usług.

Jeśli umieszczacie lub przesyłacie Państwo Zgłoszenie, jednocześnie zapewniacie i gwarantujecie, że posiadacie prawa lub w jakikolwiek inny sposób kontrolujecie Państwa Zgłoszenia. Zapewniacie i gwarantujecie Państwo również, że takie Zgłoszenia nie zawierają wirusów programowych, ofert komercyjnych, oszukańczych listów-łańcuszków, masowej korespondencji lub innej formy „spamu”. Zabronione jest korzystanie z fałszywego adresu mailowego, podszywanie się pod inną osobę lub podmiot lub podejmowanie innych działań, które w inny sposób utrudniałyby nam poznanie źródła Zgłoszenia. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności wynikającej z roszczeń jakie mogą wiązać się ze Zgłoszeniem lub z odpowiedzialności za szkody jakie Zgłoszenie takie może powodować.

10. Treści Użytkownika

W sytuacji gdy przekazujecie, "ładujecie", przesyłacie mailem lub w inny sposób udostępniacie Państwo na Stronie dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, obrazy, pliki wideo, wiadomości lub inne materiały (dalej "Treści Użytkownika"), ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za tę Treść. Treść Użytkownika stanowi Zgłoszenie, jak zostało to zdefiniowane w Sekcji 9. Oznacza to, że nie my lecz osoby trzecie, ponoszą odpowiedzialność za wszelką Treść Użytkownika zamieszczoną na Stronie. Zabronione jest angażowanie się przez Państwa lub pomoc bądź zachęcanie innych osób do przekazywania, "ładowania", przesyłania mailem lub w inny sposób udostępniania na Stronie Treści Użytkownika: (a) która jest niezgodna z prawem, powoduje szkody, zawiera groźby, treści obraźliwe, znieważające, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w szczególności rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne, (b) co do której nie przysługują Państwu prawa do upowszechnienia, (c) co do której wiecie Państwo, iż są nieprawdziwe, nieaktualne lub wprowadzające w błąd, (d) za którą otrzymaliście Państwo wynagrodzenie od osoby trzeciej, (e) która naruszałaby prawa do patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innych praw tego rodzaju jakiejkolwiek osoby trzeciej. Dodatkowo, zapewnicie Państwo, że nie będziecie transmitować, "ładować", przesyłać mailem lub w inny sposób udostępniać wirusów programowych, ofert komercyjnych, oszukańczych listów-łańcuszków, masowej korespondencji lub innej formy "spamu". Ponadto zabronione jest (i) podawanie się za kogoś innego lub nieprawdziwe wskazywanie na powiązania z inną osobą lub podmiotem, (ii) nagabywanie lub w jakikolwiek inny sposób nękanie innych osób, w tym małoletnich, (iii) fałszowanie nagłówków lub w jakikolwiek inny sposób manipulowanie identyfikacją w celu ukrycia źródeł Treści Użytkownika, (iv) celowe lub niecelowe łamanie stosownych lokalnych, krajowych, lub międzynarodowych przepisów prawa lub (v) gromadzenie danych osobowych dotyczących innych użytkowników.
Nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy Treści Użytkownika przekazywanej lub udostępnianej na Stronie i w związku z tym nie gwarantujemy poprawności, integralności lub jakości Treści Użytkownika. Korzystając ze Strony, tym samym możecie Państwo natrafić na treści, które są obraźliwe, znieważające. Jednakże pod żadnymi warunkami nie ponosimy odpowiedzialności za Treść Użytkownika, w tym odpowiedzialności za błędy lub braki w Treści Użytkownika oraz za jakiekolwiek straty lub szkody jakie możecie Państwo ponieść w związku z użyciem Treści Użytkownika "załadowanej", przesłanej mailem lub w inny sposób udostępnionej na Stronie.

Przysługuje nam prawo (jednak nie obowiązek) do odmowy zamieszczenia lub usunięcia jakiejkolwiek Treści Użytkownika, jak również zastrzegamy sobie praw do zmiany, dokonania streszczenia, lub usunięcia Treści Użytkownika. Bez ograniczenia dla postanowień niniejszych Warunków, mamy prawo usunięcia wszelkich Treści Użytkownika, które łamią niniejsze Warunki, jak również rezerwujemy sonie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub zawieszenia konta, bez wcześniejszego powiadomienia, tych którzy naruszają Warunki lub prawa innych osób.

11. Zgłoszenia dotyczące praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych. Jeśli uważacie Państwo, że materiały chronione prawem autorskim zostały skopiowane w sposób jaki stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie e-maila lub pisemnego zawiadomienia do wyznaczonego przez nas Przedstawiciela i dostarczenie nam: (i) danych umożliwiających identyfikujących utwór (utwory) chronione prawem autorskim, które Państwa zdaniem zostały naruszone, oraz potwierdzenie, że przysługują Państwu prawa autorskie lub jesteście Państwo upoważnieni do działania w imieniu i na rzecz podmiotu uprawnionego, (ii) opisu materiału, który Państwa zdaniem narusza prawa oraz lokalizacji tego materiału na Stronie, (iii) adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

UWAGA: Zgłoszenia naruszenia praw autorskich w związku działalnością www.bobbibrown.pl proszę kierować do naszego serwisu obsługi klienta, mailowo na adres info.pl@bobbibrown.com.

12. Zapewnienia i gwarancje; ograniczenie odpowiedzialności

NINIEJSZA STRONA JEST PREZENTOWANA "JAK JEST". NIE ZAPEWNIAMY ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, CZY TO W SPOSÓB DOSŁOWNY CZY DOROZUMIANY, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB ZE STRONĄ, W TYM GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, LUB PRZYDATNOŚCI DO INNYCH CELÓW, W GRANICACH, W JAKICH TAKIE WYŁĄCZENIA SĄ DOPUSZCZALNE PRZEZ PRAWO.

WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ, ABY W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, ZOSTAŁA WYŁĄCZONA NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (KONTRAKTOWA LUB DELIKTOWA (WŁĄCZAJĄC W TO NIEDBALSTWO) LUB INNA), POD JAKIMIKOLWIEK WARUNKAMI, ZA (a) PRZERWĘ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, (b) ODMOWY DOSTEPU DO STRONY LUB PROBLEMY Z TAKIM DOSTĘPEM, (c) NIE DOSTARCZENIE DANYCH, ICH USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB INNĄ ICH MODYFIKACJĘ, (d) UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SPOWODOWANE OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH LINKÓW DO STRONY, (e) WIRUSY KOMPUTEROWE, BŁĘDY SYSTEMU, LUB NIESPRAWNOŚCI, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA ZE STRONY, W TYM W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z LINKÓW DO LUB OD STRON PODMIOTÓW TRZECICH, (f) WSZELKIE NIEZGODNOŚCI LUB BRAKI W TREŚCI LUB (g) ZDARZENIA, KTÓRE POZOSTAJĄ POZA NASZĄ KONTROLĄ.

PONADTO, W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, LUB WYNIKOWE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM UTRACONE KORZYŚCI) ZWIĄZANE ZE STRONĄ LUB KORZYSTANIEM PRZEZ PAŃSTWA Z NIEJ, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB DZIAŁANIA W RAMACH KONTRAKTU, DELIKTU (WŁĄCZAJĄC W TO NIEDBALSTWO) LUB W INNY SPOSÓB, NAWET WÓWCZAS GDY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

Wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek straty, szkody lub poniesionych kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej, związanych z roszczeniami lub żądaniami osób trzecich wynikającym z korzystaniem ze Strony lub naruszeniem niniejszych Warunków. Wyrażacie Państwo również zgodę na zwolnienie nas z jakichkolwiek strat, szkód, lub kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej, związanych z korzystaniem przez Państwa z robotów, pająków, pełzaczy lub innych tego typu narzędzi, zdobywających lub wykradających informacje, a także podejmowania wszelkich innych działań, które mogą wywoływać inne nieuzasadnione obciążenia naszej infrastruktury informatycznej

14. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony podlegać będą jurysdykcji sądów w Warszawie (Polska), za wyjątkiem spraw dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w przypadku których to spraw możemy poszukiwać należnej ochrony w ramach właściwej jurysdykcji.

15. Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

Wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od nas w postaci elektronicznej (w tym w szczególności za pośrednictwem e-maila) wszelkich umów, powiadomień oraz innych informacji (łącznie jako "Informacje"), do jakich odnoszą się Warunki. W celu wycofania Państwa zgody na otrzymywanie Informacji prosimy o zgłoszenie tego pod adresem mailowym info.pl@bobbibrown.com. W takiej sytuacji, wszelkie prawa przyznane Państwu, w tym prawa wynikające z Sekcji 5 powyżej, wygasają automatycznie. Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić korzyści jakie oferuje Strona bez zgody na otrzymywanie Informacji drogą elektroniczną.

16. Postanowienia końcowe

Niniejsze Warunki stanowią zupełną i wyłączną podstawę stosunków kontraktowych pomiędzy Państwem a nami, związanych z korzystaniem ze Strony oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, umowy i inne porozumienia.

Od czasu do czasu niniejsze Warunki mogą podlegać zmianom. W sytuacji gdy to nastąpi, udostępnimy zmienioną treść Warunków na niniejszych Stronach. Wszelkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po umieszczeniu ich na Stronie i powiadomieniu o takich zmianach. Korzystanie przez Państwa ze Strony stanowi jednocześnie zgodę na związanie Warunkami w zmienionym ich brzmieniu. Przysługuje nam prawo do wypowiedzenia, bez wcześniejszego powiadomienia, jakichkolwiek praw wynikających z Warunków. Wszelkie zmiany oraz wypowiedzenia są skuteczne w stosunku do Państwa niezwłocznie.

Nic w niniejszych Warunkach nie powinno być podstawą stosunku agencyjnego, spółki, lub innej formy współpracy pomiędzy Państwem a nami. W sytuacji gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne bądź nieważne w świetle obowiązującego prawa lub uznane zostaną za takie przez sąd lub sąd polubowny, nie wpływa to na ważność i skuteczność całości Warunków, lecz powoduje odpowiednią modyfikację takiego postanowienia, tak aby odzwierciedlało ono w możliwie najszerszym stopniu zamiar stron.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków prosimy o kontakt mailowy pod adresem info.pl@bobbibrown.com.